Slovenska beseda v živo 2: glosor kapitel 4

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.abonmá -ja abonnemang
avanturístavanturístka äventyrare, äventyrerska
bítje varelse
brême -éna börda
celína kontinent
cílj mål
čolníč dim. båt, pulka
delúje delováł, delováti > verkar, inverkar, fungerar
dírka lopp, kapplöpning, tävling
dokončá dokončáł, dokončáti < dokončúje avslutar
domišljíja fantasi
doséžək prestation, landvinning, resultat
dŕsa se dŕsał, dŕsati > åker skridskor, åker kana på isen
drúženje (verbalsubstantiv) umgänge
fótoaparát (stillbilds)kamera
harmónika dragspel
gostílniški värdshus-, gästgiveri-, krog-, restaurang-
hója gång, vandring
izjémən exceptionell, speciell
izvája izvájał, izvájati > utför, genomför
kámera (film)kamera
kanú -ja kanot
konjíčək 1. hobby 2. ponny
kovánəc mynt
kúli -ja kulspetspenna
ledeník glaciär
líkovna razstáva konstutställning
ljúdski folk-
ljúdska pésəm folksång
ljúb kär, ljuv
ljubkúje ljubkováł, ljubkováti > smeker, kramar, kelar
med under (tid)
med čákanjem under väntan
mendá antagligen, troligen
merílo mått-et
metró -ja metro
motór -ja 1. motor -n motorer 2. motorcykel
nadaljúje nadaljeváł, nadaljeváti > fortsätter
nájstnik tonåring|en
naštêje naštéł, našteti < naštéva räknar upp, listar
nató därefter, sedan, därpå
navelíča se navelíčał, se, navelíčati se < (+ G) tröttnar på
nékaj 1. * pro. något
nékaj 2. adv. 1. lite 2. några
nekáko på något sätt, ungefär
nekoliko lite, några, en aning
neváren farlig
novitéta nyhet
nújən nújnejši nödvändig
oblikovánje formgivning
oblikúje oblikováł, oblikováti > formar
obstôj tillvaro, existens
obzórje horisont
odmôr rast, paus
odpotúje odpotováł, odpotováti < avreser, reser i väg
odpráva expedition
odprávi se odprávił, odpráviti < odprávlja ger sig i väg, ger sig av
odréka odrékał, odrékati > förvägrar, nekar
odvêč för mycket, onödigt mycket, överflödigt
ohráni ohránił -íla, ohrániti < ohránja behåller, bevarar, sparar
oprávi oprávił, opráviti < oprávlja uträttar (ett ärende), utför, gör
opréma utrustning
oródje verktyg, instrument
osvojí osvójił, osvojíti < erövrar
otvorítev (fem.) öppnande, invigning
ozíroma respektive, nämligen, närmare bestämt
oznáčen märkt, markerad
papírnat pappers-
pétje sång
pévski sång-
pláz lavin
pléza plézał plézati > klättrar
počnê počéł, počéti gör
pogósto ofta
porábi porábił -íla, porábiti/porabíti < poráblja använder, förbrukar, spenderar
posébən särskild, speciell
postája postájał, postájati > postáne blir
potovánje / pótovanje (verbalsubstantiv) resa
predávanje föreläsning
prejéma prejémał, prejémati > tar emot, erhållar, får
prestávi prestávił, prestáviti < ändrar, växlar
preučúje preučeváł, preučeváti > studerar, undersöker
priblížno ungefär, cirka
priprávlja priprávljał, priprávljati > priprávi förbereder, gör i ordning
• ~ + A + do + G driver, får ngn till ngt
priredítəv (fem., G. priredítve) föreställning
prtíčək servett
pustolòvščina äventyr
razlíčən olik, diverse vanl. pl.
razmére (fem.plur.) förhållanden, omständigheter
raznolík olika, olikartad, mångfaldig, varierande
razstáva utställning
razstavljáłəc utställare
rédən vanlig, ordinarie
resníčnost verklighet
sáj ju, väl, allt, riktigt, verkligen, förvisso
sédež sits, säte, sittplats
sícər / sicêr annars
sistemátičen systematisk
skládba komposition
sláp -ôvi vattenfall
slikár -ja ♦ slikárka konstnär, målare
slikárstvo måleri
slíka slíkał, slíkati > 1. målar 2. fotograferar
sodôbən samtida, modern
sovráži sovrážił??, sovrážiti/sovražíti > hatar
splôh alls, över huvud taget, i allmänhet
stopínja (temperatur) grad
stopínja spår
stopínja steg|et
storí stórił -íla, storíti < déla gör
strást -í (fem.) passion, lidelse
šêle / šelê först, inte förrän
šíva šívał /-ála, šívati > syr
škátlica (dim. av škátla) ask
šôtor (G. šotóra) tält
tečáj pol
júžni tečáj sydpolen
ték löpning
težáva svårighet, problem
tórej alltså, då
tréning träning
tríkrat tre gånger
ugotoví upptäcker, tar reda på
umetnína konstverk
uspéšen framgångsrik
vəndar men, dock, i alla fall, ändå, trots allt, åtminstone
vəndarle ändå, i alla fall
veslá vesláł, vesláti > ror, paddlar
veslánje (verbalsubtantiv) rodd, paddling
vljúdən vänlig, hövlig, artig
vplív inflytande påverkan
vsáj åtminstone
vznemíri vznemírił, vznemíriti < vznemírja oroar, gör upprörd
vzredítelj hunduppfödare vžigálica tändsticka
zarádi (+ G) på grund av, med anledning av, för … skull
zbíra zbírał, zbírati > zbêre samlar
zbôr kör
znóva på nytt återInga kommentarer: