S slovenščino nimam težav: kapitel 6: glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.


ájda bovete

blagajnik ♦ blagajničarka
carina
carinik


čebelárstvo biodling
cenéjši billigare
cílj mål
cinízem cynism
čistôča renhet
déloma delvis
dobronaméren välment
drag dražji dyr, dyrare
drôbən liten

glasen -sna -o

gojí > kultiverar, odlar
gostoljúbnost gästvänlighet
Gŕčija Grekland
grób grov, oförskämd
hvaléžen tacksam
ísti samma
izbôr alternativ, val
izkorísti < använder, utnyttjar
izmenjáva < utbyte av izmenjati
izposója uthyrning, utlåning
jadrálən segel-, glid-

jadrnica

jáhanje ridning
jásən klar

javen

kŕst dop
melodramátičən melodramatisk
mókər môkra våt
• moker do kože


móžnost möjlighet
mŕtəv död, avliden

načrt
• po načrtu
namera

nasméhne se > ler
našóbi < surar, tjurar
navájanje > citerande, att citera av navájati
nedółžən oskyldig
nekóč en gång, någon gång
nevárən farlig
• smrtno nevaren


nêzanesljív opålitlig, osäker
nikár ingalunda, för allt i världen
nízək nížji låg lägre
nobên neg. pron. självst. mask.
nočítev övernattning
novíca nyhet
občásən periodisk
obláčən molnig
oblízne < slickar
obračún uppgörelse
obrazílo ändelse
obróbljən marginell, kant-
odgóvor svar
odloží < lägger ner
odsêk del, segment
odsvetúje < avråder
okvír ram
omahúje > tvekar
opísən deskriptiv
ovíra > hindrar

oznaka


padálstvo fallskärmshoppning
patétičən patetisk
péstrost mångfald
pobêre < plockar upp
pocúkran sockrad, sliskig
pogóst vanlig
ponúdba förslag

popotnik ♦ popotnica

popótniški vandrar-, resenärs-
poróča > rapporterar
postávljen uppställd
potéka > fortsätter, fortlöper
potemnjên överdragen
potŕdi < bekräftar

pozabiti, pozabim

predlága < / > föreslår
prédnost fördel
predsinóčnjim förrgår natt
prehôd övergång
preiskováləc utredare
prepotúje < turnerar, reser runt
prepričúje > övertygar
preprodajáləc återförsäljare
presenétilo överraskande
pretéžen mesta

previden
prevoz
prevozen
• prevozno sredstvo

preživí < tillbringar, spenderar, överlever
prilóžnost möjlighet, chans
primérjanje > jämförande, att jämföra av primerjati
prínc prins
prizadéne < påverkar, tillfogar, skadar
ráni < skadar

ranjen
razgled

razprê < slår upp, öppnar
razveselí < glädjer

ruševina


šaljív skämtsam

šibek -bka -o
skodelica

sladokúsəcsladokusca gourmet
slikovít pittoresk, målerisk
slučájən oavsiktlig, slumpartad
spółzək hal
spopád konflikt, skärmytsling
sporazumevánje kommunikation
spoštúje > respekterar
sprehajáləc vandrare, flanör
spúst nergång, nerfärd
stánje tillstånd, skick, ställning
stopnjevánje > 1. eskalerande, ökande 2. ling. komparation, att komparera av stopnjevati
súmi > misstänker
svetlôba ljus
tekóč flytande
tekóče nuvarande
tlá pl.tant. mark
tradícija tradition
trágičən tragisk
ubíje ubíł < dödar
úličən gat-
umáže < smutsar
ústnica läpp
vás (fem.) by
večínoma mestadels
vêleposláništvo ambassad
visôk víšji hög högre
vodíč guide
vólja vilja
bíti na vóljo att vara tillgänglig, att vara till förfogande
vráča se > återvänder
zapóra avspärrning
zdolgočásən uttråkad
zelênje grönska
zgódba historia, berättelse
zmánjka < tar slut
znájde se znášəł se < hamnar, hittar sig, befinner sig
zvézdica dim stjärna
žíto säd
žŕtəv offer, drabbad, dödsoffergloslistan är gjord av flera studenter


Inga kommentarer: