S slovenščino nimam težav: kapitel 8: glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.butara knippe
carinik tulltjänsteman, tullare
cilj 1.mål 2. måltavla 3. syfte
društvo förbund, sällskap, förening
gluh döv
izpolni izpolniti fyll|er i, uppfyller, fullgör
izpopolni izpopolniti förbättra
izraz uttryck, ord
menjálnica växlingskontor
metla kvast, sopkvast
nareže narezati < skära upp
navodilo instruktion
nemoč vanmakt, maktlöshet
nikalen nekande
odjavi se odjaviti se avanmäla, avregistrera
odlomek avsnitt
odstopi odstopiti avgå, stiga åt sidan
opis beskrivning
ovinek kurva, sväng
označi označiti < označuje označevati markerar, märker ut, betecknar
pevski sång-
pevski zbor sångkör
pojasnjevanje förklarandet
posamezen enskild
potrdilo intyg, kvittering
predloži predložiti föreslå
prijavi se prijaviti se anmäler sig
razpisan utlyst
redar väktare
reši rešiti 1. räddar 2. löser
rogovilast förgrenad
rok deadline, tidsfrist, förfallodag
sodeluje sodelovati samarbetar
spričevalo betyg
strošek kostnad
ugoden fördelaktig förmånlig
uraden officiell
uradnik tjänsteman
uslužbenec tjänsteman
ustanova institution, stiftelse
varnostnik säkerhetsvakt
veja gren
veljaven giltig
vključuje vključevati inkludera
vljudnosten vänlig, hövlig