Non-Resident Language Refresher Course Volume VI.: unit 51-53 glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.

Béla Krájina Vita landskapet
delí > uppdelar
dežêla land
Dínarsko gôrstvo Dinariderna
Dolénjska Nedre Krain (landskapet söder om Ljubljana), ty Niederkrain
doséže < räcker, når
dvígne se < lyfter, stiger
goràt bergig
Gorénjska Övre Krain (landskapet norr om Ljubljana), ty Oberkrain
goróvje bergskedja
gotôvo säkert
húd ond, arg, ilsken, dålig, hemsk, förskräcklig, våldsam
Jádran / Jádransko mórje Adriatiska (havet)
jásən klar, tydlig
Jesenice Jesenice
kabína hytt
kajnê inte sant, eller hur
Karavanke Karavanke bergen
kontrólni stôlp (SSKJ=stòlp) kontrolltorn
kopalíšče bad, allmän badplats
Koroška ty./sv. Kärnten (landskap)
kotlína sänka, dal, fördjupning
kŕmi kŕmił -íla, kŕmiti > matar
kròv däck (på fartyg)
léga läge, position
lóčiti / ločíti – separera, uppdela, differentiera, flytta isär
lupína skal
mársikáj indef. pro. en hel del, både ett och annat
mejí > angränsar
milíčnik milisman jugoslavisk polisman
naênkrat 1. med ens, plötsligt 2. på samma gång, samtidigt-
najznačílnejše mest karakteristisk, mest typisk
nalága nalágał, nalágati > naloží ålägger, (trans.) lastar
 nižína lågland
NRH (Narodna Republika Hrvatska) Republiken Kroatien
Notranjska ty. Innerkrain - sv. Inre Krain (landskap)
óbčina kommun
obênem samtidigt, simultant
odpláča?? odpláčał??, odpláčati/odplačáti < betalar av
odplôve/odplúje odplúł, odplúti, odplúj! < seglar iväg
odríne odrínił, odríniti < odríva skjuter undan
ográja staket, stängsel
okráj distrikt, administativt område större än kommun
opazúje opazováł, opazováti > opazíti betraktar
oréh nöt, valnöt
ozémlje terristorium, region, trakt
Panónija Pannonien
pás G -ú zon
podáljšek tillägg, fortsättning, förlängning
poglêd blick, perspektiv, ögonkast, vinkel
pokrájina landskap, provins
položáj situation, position, tillstånd
póltovórna ládja (SSKJ=póltovóren, póltovôren ) gods- och passagerarfartyg
pomên mening, betydelse
pomočník medhjälpare, hantlangare
pomôl (SSKJ=pomòl) pir, brygga
pokrájina (í) landskap
poslópje byggnad
potégne < drar
predôr tunnel
prehóden – transit-, genomgångs-
Prekmúrje ty. Übermurgebeit - sv. Muralandskapet (landskap)
préko +G över, genom, via
priblížen ungefärlig
Primorska ty. Küstenland - sv. Kustlandet/Kustlandskapet (landskap)
pripélje pripêljał -àla, pripeljáti < kör fram, anländer, kommer
priprávljen redo förberedd
pristaníšče hamn
pristáne pristáł, pristáti < landar prométni trafik-
razdelítev uppdelning, disposition
razdeljèn uppdelad, indelad, separerad
raztéza > sträcker
rób kant
ropôt (SSKJ=ropòt) oväsen
razprostírati se sträcka sig, sprida sig
séga > sträcker sig
sídro ankare
sloní slonéł, slonéti > lutar sig, stöttar sig
smísel mening, betydelse, hänseende
spáda > tillhör
srédi +G mitt i
srédstvo medel
Štajerska ty./sv. Steiermark (landskap)
tačás under tiden
tôvor last gods
Tŕst Trieste
tvóri > formar, skapar, utgör
upráven administrativ, styrande
uprávlja uprávljał, uprávljati > styr, handhar, förvaltar
uprávnikuprávnica föreståndare, förvaltare, chef
urád myndighet kontor
vážen viktig, betydelsefull
vihár storm
višína höjd
vlačílec bogserbåt
vléče > drar
vódi leder, guidar, dirigerar
vzporédnik breddgrad
začnê < začénja startar, börjar
zajáme zajéł, zajéti, zajêmi! < zajéma griper, tar, fångar
západ väst
zemljepísen geografisk
zgodovínski historisk
zméren tempererad,
zméreni pas tempererad zon