Slovenska beseda v živo 2: glosor kapitel 2

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.áktovka portfölj
Benétke pl.tant. Venedig
bíva bívał, bívati > vistas, bor
blazína 1. kudde 2. sällan 2. madrass
bráda 1. haka, 2. skägg
brívnik rakapparat
carínikcarínica tulltjänsteman, tullare
článək artikel
črkúje črkováł, črkováti > stavar, bokstaverar
dávək skatt
dávək na dodáno vrédnost mervärdesskatt
DDV [dədəvə] moms
dodátən extra, tillägs-, fyllnads-
dogódək händelse
dokáz bevis
dostáva leverans
gospodárstvo ekonomi, näringsliv
izpòłni izpòłnił -íla, izpòłniti (??) < izpołnjúje fyll|er i, uppfyller, fullgör
izpòłni obrázəc fyller i ett formulär
izrázi izráził, izráziti < izráža uttrycker
jádrnica segelbåt
kadíłəckadíłka rökare
káhla 1. potta; 2. kakelplatta
kómaj knappt
kòvčək resväska
kovínski metall-
kozárəc glas, dricksglas
kríž kors|et
križíšče korsning
letálo flygplan
letalíšče flygplats
magnetofón bandspelare
medmréžje Internet
mednárodni internationell
móti mótił -íla, mótiti/motíti > stör
načŕt plan
nadaljúje nadaljeváł, nadaljeváti > fortsätter
namên (G. naména) syfte, avsikt
nápačən fel, felaktig
napitnína dricks
narêk naréka diktamen
naspróti + gen./dat. mittemot
N.C. nótranja centrála intern växel
nekadíłəc ickerökare
nesrámən oförskämd
nevljúdən oartig
nízək låg
obíšče obiskáł, obiskáti < obiskúje besöker
objávi objávił, objáviti < objávlja publicerar, tillkännager
obrázəc blankett, formulär
odgovorí odgovórił, odgovoríti < odgovárja svarar
odígra odígrał, odigráti < spelar, låtsas, leker
odstótək procent, procentandel
ogléda si (se) oglédał, oglédati, oglèj! < ser sig omkring, inspekterar, besöker
opravíči ursäktar
opréma utrustning
osébni person-, personlig
osébna izkáznica identitetskort, legitimation
ozíroma det vill säga, närmare bestämt
podátək uppgift, data
pogréša pogréšał, pogréšati > saknar
poíšče, poiskáł, poiskáti < íšče slår upp, söker efter, söker upp
pokáže, pokázał -ála, pokázati/pokazáti < pokazúje visar, indikerar
pokvári pokvárił, pokváriti < pokvárja förstör
polóžnica postansvisning
pomígne pomígnił, pomígniti < gör tecken, gör en gest, vinkar
ponúdba erbjudande, utbud
popackán nersölad, smutsig, nerfläckad
poprávi poprávił, popráviti < poprávlja rättar till, lagar, reparerar
poróča poróčał, poróčati > rapporterar
posprávi posprávił, pospráviti < posprávlja städar, plockar i ordning
postán inte färsk, gammal
póstelja säng
postréžba service, servering
potéka potékał, potékati > pågår, förlöper
potrdí potrdíł, potrdíti/potŕditi < potrjúje bekräftar, intygar
potúje potováł, potováti > reser
pozabljív glömsk
prebiváłəc invånare
prêdmet predméta föremål
predstávnik representant
preklínja preklínjał, preklínjati > svär
premišljúje premišljeváł, premišljeváti > funderar, begrundar
prenočíšče 1. (natt)logi, övernattning 2. vandrarhem -met, härbärge -t
preobléčen ändrad, förklädd
prestôp (mêje) passering, passage
pri prestôpu mêje ”vid korsande av gränsen”, vid gränsövergången
prevéri prevérił, prevériti < prevérja kontrollerar
pribòr bestick
priprávljen förberedd, redo
pritóžba klagomål
prôšnja begäran, ansökan
pŕt duk
rešítelj räddare
rešítəv räddning, lösning
slán salt
sledí sledíł, sledíti > följer, kommer efter
smúčanje skidåkning
smučíšče skidbacke
sopótniksopótnica medpassagerare, ressällskap
soródnik släkting
spét på nytt, igen
sporočílo meddelande
spoštovánje aktning, respekt
Spoštováni Ärade
sréča lycka, tur
na srečo lyckligtvis, som tur är
sredíšče centrum, mittpunkt, kärna
srédstvo medel
starínski gammal, ålderdomlig, antik
stávba byggnad
stránka kund
stréžba betjäning, service
strokôvən professionel, fack-, yrkes
súper perfekt, jättebra
suròv - óva rå
šmínka läppstift
tekóč löpande-
tekóči trák löpande band
toplíce spa, termalbad
unòvči unòvčił, unòvčiti (SSKJ=unóvčiti) < växlar in, löser in
urád myndighet, kontor
urádən officiell
urádne úre kontorstid
uslúžbenəc uslúžbenka anställd, tjänsteman
ustrézən lämplig, passande
várnostnikvárnostnica väktare, vakt
vdá se vdáł, vdáti < vdája se ger sig, ger upp, ger efter
víha víhał, víhati > vänder upp, viker upp, kavlar upp
vljúdən artig
vozníški förar-
vozníško dovoljênje körkort
vpíše vpísał -ála, vpísati < vpisúje fyller i
vpíše se skriver in sig
vrédnost värde
vzdúšje atmosfär, stämning
vzhôd öst
vzrôk anledning, orsak, motiv
zabávən rolig, kul, underhållande
zahôd väst
zahtéva zahtévał, zahtévati kräver, begär
zaménja zamenjał, zamenjati < zamenjúje växlar
zaménja za +A byter mot ngt
zaníma (se) zanímał (se), zanímati (se) > intresserar (sig)
zaokróžen avrundad
zavarovánje försäkring
zažgê zažgáł, zažgáti < zažíga 1. tänder 2. eldar upp 3. bränner vid (mat)
zemljevíd karta
zgodí se zgódił se, zgodíti se < händer, sker, inträffar
zgodílo se je har hänt (opersonligt)
zmóti zmótił -íla, zmótiti/zmotíti < móti stör
zmóti se tar fel, gör fel
znánəc bekant
žêp ficka
žvížga žvížgał, žvížgati > visslarInga kommentarer: