S slovenščino nimam težav: kapitel 3: glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.


borí se > slåss, strider

bratranec
cesar -ja ♦ cesarica -e

dostôp tillgång
• porodniški dopust


êdən självst., en
grôf greve
igrálnica kasino
izkorísti < använder, uttnyttjar
izrážanje > uttryckande, att uttrycka av izražati
izumrê izumŕl dör ut
kásen, kasnéjši, najkasnéjši sen, senare, senast
líka > stryker

ločenec ♦ ločenka

mnênje åsikt
móžnost möjlighet
nagráda pris, belöning
nahráni < matar

nečak ♦ nečakinja

nêpomémben obetydlig

nezakonski

odlóči odločíł odločíla < odlóča odlóčał odlóčala bestämmer
odlóči se < odlóča se bestämmer sig
odločítev < beslut av odločiti
odnêse < bär bort
odnôs förhållande
odzívnik svarare
telefónski odzívnik telefonsvare
opêre < tvättar

ozemlje

oznáči < markerar, märker

pasma

perilo
• posteljno perilo
plemič


plémičplémkinja adelsman, aristokrat


pogrešati, pogrešam


pogúmen modig
pomíje < diskar
poróčanje > rapportering av poročati
porodníški obstetrisk, förlossnings-
porodníški dopúst föräldraledighet
posóda kärl, burk, skål
posprávlja > posprávi städar
povéže < binder, länkar, förbinder

povraten

pred + I 1. framför, inför (position) 2. för … sedan (tid)
pred +A 2. framför, inför (riktning)
prepríča < övertygar
prevzáme < tar över
pripovedovánje > berättande, att berätta av pripovedovati
razvíje < utveckar
réven fattig

sestrična

skóči < hoppa
skŕb bekymmer, angelägenhet

skrbeti za, skrbim za

smetí sopor

snaha

sporočílo meddelande

svak ♦ svakinja
svojilen
• svojilni pridevnik

števílen omfattande

tujka

ubíje ubíł ubíla < mördar
utopí < dränker

vdova ♦ vdovec
vnuk ♦ vnukinja

zalíje < vattnar

zlikati, zlikam

znánəc bekant, vän
zrèł mogengloslistan är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: