S slovenščino nimam težav: kapitel 9: glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.


bogastvo rikedom
davek skatt
državen stats-, statlig, lands-, riks-
enakopravnost likaberättigande, jämställdhet
izolirati izoliram isolera
kazen straff bestraffning
naročnik beställare, prenumerant
objavlja publicerar
okolje omgivning, miljö
področje område
požar brand, eldsvåda
priča vittne
proizvodnja produktion
revščina fattigdom
sodnik domare
strokoven professionell, fack-, yrkes-
uganka gåta
zbor 1. kör 2. möte, stormöte 3. kår
državni zbor parlament
zločin brott
žrtev offer


Inga kommentarer: