Slovenska A1: Slutuppgift: Den ungerska minoriteten i Slovenien

Det officiella språket i Slovenien är slovenska men i de etniskt blandade regionerna nära den ungerska och italienska gränsen är ungerska och italienska också officiella språk. I en folkräkning från 2002 fördelades den slovenska befolkningen på följande sätt: slovener 83 %, italienare 0,1 %, ungrare 0,3 %, kroater 1,8 %, serber 2,0 %, muslimer (inklusive bosniaker) 1,6 %, övriga 2,2 %, vet ej: 8,9 %.

De italienska, romska och ungerska minoriteternas särskilda rättigheter, däribland rätt till undervisning på det egna språket, garanteras i den slovenska konstitutionen. I det slovenska parlamentet har de italienska och ungerska minoriteterna varsin lagstadgad representant med vetorätt i frågor som rör minoriteten. Precis som de övriga 88 parlamentsledamöterna väljs de italienska och ungerska representanterna för fyra år enligt majoritetsprincipen. För valet till minoritetsrepresentant finns två olika valkretsar, en för varje folkgrupp. Det är bara medborgare som tillhör respektive minoritet som har rösträtt.

I Centraleuropa har ungrare levt sida vid sida med slaver i mer än tusen år, mer eller mindre friktionsfritt. Att Ungerns grannländer har ungerska minoriteter har med gränsdragningar efter första världskriget att göra. Tillsammans med Tyskland tillhörde Österrike och Ungern axelmakterna, den förlorande sidan i kriget, och fick se sina landområden minskas drastiskt som en konsekvens av detta. En konsekvens av fredsfördraget i Trianon 1920 var att Ungerns yta minskade och många ungrare i etniskt blandade gränsområden plötsligt blev invånare i andra länder. Den ungerska minoriteten i det som idag är Slovenien hamnade först i Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike (1918-29) som sedermera blev Kungariket Jugoslavien (1929-45) och sedan Socialistiska federativa republiken Jugoslavien(1945-1991), för att slutligen bli det som idag är Republiken Slovenien (1991-).

Idag är den ungerska minoriteten i Slovenien en erkänd nationell minoritet. Det är en till antalet liten grupp som till största delen är bosatt i regionen Pomurje (på ungerska Muravidék) i landets nordöstra del, nära den ungerska gränsen. I en folkräkning från 2002 uppgav 5 212 människor att de är ungrare och 6 237 betraktade ungerska som sitt modersmål. Gruppen utgör endast 0,32 % av den totala slovenska befolkningen.

Det rättsliga skyddet för den ungerska minoriteten är omfattande: ungerskan räknas som ett officiellt språk i Pomurje, regionen där den talas. I regionen finns också möjligheter till tvåspråkig undervisning så att barn både från minoritets- och majoritetsgruppen får lära sig varandras språk. Radio och TV erbjuder en del program och nyheter på ungerska. Det slovenska nationella TV-bolaget RTV Slovenija (RTV SLO) sänder till exempel ett lokalt program för den ungerska minoriteten.

Man kan konstatera att ungrarna i Slovenien har en förhållandevis stor kulturell autonomi jämfört med ungerska minoritetsgrupper i grannländerna.

Källor (20130131)


av: Sophie Sköld, januari 2013

Inga kommentarer: