Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 53: Classroom Lesson No. 105: Glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.

Béla Krájina Vita landskapet
Dolénjska Nedre Krain
Gorénjska Övre Karin
Jádran / Jádransko mórje Adriatiska (havet)
kopalíšče bad, allmän badplats
léga läge, position
lóčiti / ločíti separera, uppdela, differentiera, flytta isär
mejí > angränsar
nižína lågland, slätt
Nótranjska Inre Krain
NRH - Narodna Republika Hrvatska Folkrepubliken Kroatien
óbčina kommun
okràj distrikt, land
ozémlje terristorium, region, trakt
Panónija Pannonien
pás zon
poglèd blick, perspektiv, ögonkast, vinkel
pokrájina landskap, provins
položáj situation, position, tillstånd
pomén mening, betydelse
prehóden transit-, genomgångs-
préko (+G) över, genom, via
Prekmúrje Landet bortom Mura
Primórska Kustlandet
pristaníšče hamn
razdelítev uppdelning, disposition
razdeljèn uppdelad, indelad, separerad
razprostírati se sträcka sig, sprida sig
smísel mening, betydelse, hänseende
srédi (+G) mitt i
Štájerska Steiermark
Trst Trieste
upráven administrativ, styrande
vážen viktig, betydelsefull
vódi leder, guidar, dirigerar
vzporédnik breddgrad
zapád väst
zemljepísen geografisk
zgodovínski historisk
zméren tempererad,
zméreni pas tempererad zon


Inga kommentarer: