Slovenska A1 • Textläsning • Text 13
To je krúh.
To je dóbər krúh.

To je čokoláda.
To je dôbra čokoláda.

To je mesó.
To je dôbro mesó.

To je Mílan.
To je njén móž.
Njén móž ní stár.

To je knjíga.
To je njéna knjíga.
Knjíga je njéna.

To je pólje.
To je njéno pólje.
Pólje ní njegôvo.

To je kíno.
To je vêlik kíno.
Kíno je nòv in vêlik.
Kíno ní májhən.

To je gôra.
To je velíka gôra.
Gôra je velíka in lépa.
Gôra ní májhna.

To je jézero.
To je velíko jézero.
Jézero je velíko.
Jézero ní májhno.

To je kívi.
To je májhən kívi.
Kívi ní vêlik.

To je bréskəv.
To je velíka bréskəv.
Bréskəv ní májhna.

To je jábołko.
To je májhno jábołko.
Jábołko ní velíko.

To je sír.
To je mój sír.
Sír ní tvój.

To je hrúška.
To je môja hrúška.
Hrúška ní tvôja.

To je mléko.
To je môje mléko.
Mléko ní tvôje.Nove besede

jézero sjö
krúh bröd
čokoláda choklad
mesó kött
dóbər, dôbra bra
knjíga bok
koló cykel
kíno (mask.) bio
gôra berg, fjäll
pólje fält, åker, gärde
májhən liten
kívi mask. kiwi
bréskəv [bréskəw] (fem.) persika
jábołko [jábowko] äpple
sír ost
hrúška päron
mléko mjölk
tvój, tvôja din

Komentarji

Vid böjning av adjektiv och pronomen i deras olika former kan det inträffa förändring av betoningen så att den maskulina grundformen i singular, den form som saknar ändelse, har en betoning, och alla andra former har en annan betoning.

Vi har redan stött på det här fenomenet för ord som slutar på -ov. Här är ju växlingen helt automatisk, nämligen ò före [w] och ô före [v].

nòv (mask.) ny
nôva (fem. ) ny
nôvo (neutr.) ny

njegòv (mask.) hans
njegôva (fem. ) hans
njegôvo (neutr.) hans

Men även en del andra vanliga adjektiv och pronomen uppvisar växlingar mellan grundformen och alla andra former.

dóbər (mask.) bra
dôbra (fem. ) bra
dôbro (neutr.) bra

mój (mask.) min
môja (fem. ) min
môje (neutr.) min

tvój (mask.) din
tvôja (fem. ) din
tvôje (neutr.) din

vêlik (mask.) stor
velíka (fem. ) stor
velíko (neutr.) stor

I orden môje, tvôje blir naturligtvis ändelsen i neutrum -e eftersom -o inte får användas efter de mjuka konsonanterna š, ž, č, c, j.

I ordlistor anges därför maskulinum och femininum av adjektiv och pronomen om någon växling inträffar, annars anges bara den maskulina formen.

Om l följs av vokal eller j uttalas det alltid som svenskans [l], t.ex. vêlik stor, pólje åker.

Även i ord av främmande ursprung uttalas l nästan alltid som [l], t.ex. hotél [xotél] hotell.

Om l följs av en annan konsonant än j eller står sist i ett ord kan det uttalas på två olika sätt, antingen som svenskt [l] eller som engelskt [w] men utan läpprundning. Eftersom det inte finns något sätt att veta hur ett sådant l skall uttalas i ett visst ord används tecknet ł för att markera uttalet [w], t.ex. stòł [stòw] stol, jábołko [jábowko] äpple. Detta tecken används endast i läroböcker och ordböcker. I vanlig slovensk skrift förekommer bara l. Bokstaven ł finns däremot i polskan, där den betecknar just ljudet [w].

Observera särskilt att diftongen [òw] alltså i skrift kan motsvaras av både ov och ol. Beroende på stavningen får man alltså två helt olika växlingar beroende på om det följer en vokal eller inte.

sg.
nòv stòł [nòw stòw]
en ny stol

pl.
nôvi stôli [nôvi stôli]
nya stolar
Inga kommentarer: