Slovenska A1 • Textläsning • Text 1
To je Mílan.
To je Mílan Novák.

To je Alénka.
To je Alénka Novák.


Nya ord

to det
je är


Kommentarer

Betonade vokaler uttalas lite längre än obetonade. Men betoningens plats i ordet är inte helt förutsägbar i slovenskan, även om den i det flesta fall ligger på den sista vokalen i ordets stam. Därför markeras betoningen i läroböcker med accent. I normal text sätts dock inte sådana accenter ut.

Betonat á uttalas ljust, som kort svenskt a, men det skall ha lite längd eftersom det är betonat. Ett sådant långt ljust a är mycket ovanligt i svenskan men används av vissa i t.ex. fasicken.

Betonat é uttalas som svenskt långt e i t.ex. allena.

Obetonat o uttalas som svenskt å.

Obetonat e uttalas som svenskt ä.

n före k och g uttalas som i svenskan, dvs. som ng-ljudet [ŋ]. Alénka uttalas alltså [aléŋka].

Inga kommentarer: